English Vietnamese - Tiếng Anh Tiếng Việt
 


VietDicts.comNgẫu nhiên từ


Mới nhất tìm kiếm

goblin, merchant, diễn viên, ordinary, recess, hospitality, mesmerize, shim, jewel, nu y ta, shimmer, Improvement, wisp, silk, lace, elixir, eerie, luscious, thicket, Synthetic resin,